Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Pompy ciepła Comfortline Inverter z częściową technologią inwerterową

81718572ab908927b23062d068041b0d

W naszej strefie klimatycznej w celu zachowania kom- fortu kąpieli baseny muszą być podgrzewane. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów podgrzewania wody w basenie jest zastosowanie powietrznej pompy ciepła.

W tym przypadku stosunek kosztów eksploatacji do kosztów inwestycji jest najniższy w porównaniu do innych źródeł ciepła, jak kocioł gazowy, olejowy czy podgrzewacz elektryczny.

Dzięki zastosowaniu pomp ciepła można zdecydowa- nie wydłużyć sezon kąpielowy dzięki uzyskaniu kom- fortowej temperatury wody w basenie.

Klasyczne pompy ciepła pracują ze stałą wydajnością, czyli stałymi obrotami sprężarki i wentylatora (On/Off).

Powietrzne pompy ciepła Comfortline inverter są pompami z częściową technologią inwerterową. Mają one ustalone kilka różnych wydajności (obrotów) sprężarki i wentylatora w zakresie 20% – 100%.
Kiedy zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania wody jest duże to pracu- ją one na najwyższych obrotach. Kiedy zapotrzebowanie na ciepło spada to sprężarka i wentylator pracują na średnich lub niskich obro- tach.

Pompy Comfortline Inverter są nieznacznie droższe od klasycznych pomp ciepła typu On/Off, ale za to bardziej energooszczędne, gdyż dopasowują wydajność (czyli obroty) zarówno sprężarki, jak i wentyla- tora, do zapotrzebowania ciepła przez wodę w basenie. Rzadziej się włączają/wyłączają, a więc nie generują niepotrzebnych strat energii. Są one głównie przeznaczone do pracy ze średnimi wydajnościami rzędu 50%, co prowadzi do osiągnięcia dużego współczynnika efek- tywności chłodniczej COP, niskiego poziomu hałasu oraz zapewniadługą żywotność pompy.

tanie_grzanie_basenowe_pompy_ciepla

Wyjaśnienia wymaga pojęcie współczynnika efektywności chłodniczej COP (Coefficient of Per- formance). Jest to stosunek oddawanej mocy grzewczej do mocy pobieranej przez pompę. Przykładowo, jeśli COP ma wartość 8, a pompa pobiera 1 kW mocy to oddaje 8 razy więcej mocy grzewczej, czyli 8 kW.

Współczynnik ten jest zmienny i tym wyższy, im wyższa jest temperatura powietrza oraz im mniej- sza jest wydajność pompy ciepła.
Pompy Comfortline Inverter uzyskują współczynnik efektywności COP w zakresie 11,2 – 5,6 przy parametrach A260C/W260C/H80% (temperatura powietrza/wody/wilgotność względna) oraz COP w zakresie 4,1– 6,2 przy parametrach A150C/W260C/H70%. Są to bardzo korzystne parametry za- pewniające niskie koszty ogrzewania basenu.

Aby ograniczyć hałas i wibracje pompa ciepła powinna być posadowiona na fundamencie za po- średnictwem wibroizolatorów, a w celu zmniejszenia strat ciepła, zwłaszcza w niższych temperatu- rach powietrza, rurociągi doprowadzające wodę z basenu do pompy powinny zostać termicznie zaizolowane.

Zasada działania pomp ciepła Comfortline Inverter

Comfortline Inverter są pompami powietrznymi, a ściślej mówiąc pompami typu powietrze/woda i wykorzystują jako dolne źródło (z którego ciepło jest pozyskiwane) powietrze atmosferyczne.

Pompy te są pompami typu „monoblok”, czyli kompaktowymi, które w jednej obudowie zawierają wszystkie elementy składowe. Dzięki temu instalacja pomp jest bardzo prosta, a dodatkowe koszty inwestycyjne to zakup rur, kształtek i zaworów z PVC mm i podłączenie urządzenia do instalacji filtracyjnej basenu.

Niskie opory przepływu w skraplaczu, czyli tytanowym wymienniku ciepła, w którym woda baseno- wa jest ogrzewana, umożliwiają wykorzystanie istniejącej pompy filtracyjnej basenu.

BASENOWA POMPA CIEPŁA FAIRLAND COMFORTLINE INVERTER SCHEMAT

W obudowie każdej pompy ciepła zamontowane są podstawowe elementy jak sprężarka, tytanowy wymiennik ciepła wody basenowej (skraplacz), wymiennik ciepła powietrza (parownik) z wentylato- rem, zawór 4-drogowy, elektroniczny zawór rozprężny (dławiący), filtry czynnika chłodniczego oraz elektroniczny układ sterujący z czujnikami ciśnienia, temperatury i przepływu wody.

Zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego wraz z jego odpowiednim sterowaniem umoż- liwia bardzo precyzyjny przepływ czynnika chłodniczego w zależności od zmian temperatury oto- czenia. Zakres regulacji jest około 10 razy większy w stosunku do pomp wyposażonych w mecha- niczny zawór rozprężny lub kapilarę. Zapewnia to wzrost współczynnika COP o ponad 20% w po- równaniu z pompami typu On/Off.

Czynnik chłodniczy w postaci cieczy pod wysokim ciśnieniem przepływa ze skraplacza przez filtr, a następnie elektroniczny zawór rozprężny, gdzie wskutek dużego dławienia następuje znaczne zmniejszenie jego ciśnienia, a zarazem i temperatury. Schłodzony czynnik chłodniczy stopniowo odparowuje i podawany jest dalej do parownika, gdzie zostaje ogrzany przez przepływające powie- trze i przechodzi ostatecznie w stan gazowy.

Następnie gazowy czynnik chłodniczy poprzez zawór 4-drogowy zasysany jest przez sprężarkę. Po sprężeniu czynnik chłodniczy w postaci gazu ma wysoką temperaturę oraz ciśnienie i ponownie poprzez zawór 4-drogowy kierowany jest do skraplacza, gdzie oddaje ciepło przepływającej wo- dzie basenowej, ulega skropleniu i zamienia się w ciecz, która kierowana jest z powrotem do za- woru rozprężnego.

W parowniku czynnik chłodniczy w postaci gazu ma początkowo ujemną temperaturę, a przy ni- skiej temperaturze powietrza i dużej wilgotności może dojść do oblodzenia parownika, podobnie jak w lodówce. W takim przypadku elektroniczny układ sterujący przesteruje zawór 4-drogowy zmieniając kierunek przepływu czynnika chłodniczego i kierując go w postaci gorącego gazu bez- pośrednio ze sprężarki do parownika (zamiast skraplacza), co sprawia, że rozmrażanie trwa bar- dzo krótko i straty energii są niewielkie.

sterowanie _pompy_ciepła_serwis_basenów_impusowe_uzdatnianie_wody

Obsługa pomp Comfortline Inverter jest bardzo prosta. Na obudowie pompy zainsta- lowany jest sterownik z wyłącznikiem, przy- ciskami do ustawienia temperatury wody, przyciskiem Mode (Tryb) z diodami Smart i Silence oraz wyświetlaczem, na którym po- kazywana jest temperatura wody w basenie oraz temperatura zadana.

Obsługa urządzenia sprowadza się do włą-
czenia pompy i wybrania za pomocą przycisków żądanej temperatury wody w basenie. Za pomocą przycisku Mode można wybrać standardowy tryb pracy Smart lub tryb cichy Silence. Zaleca się wybranie trybu cichego na początku sezonu kąpielowego, kiedy temperatura wody nie osiągnęła jeszcze wartości zadanej. Comfortline Inverter pracuje wtedy ze średnią wydajnością równą oko- ło 50% maksymalnej osiągając wyższy współczynnik COP i generując mniejszy hałas.
W przypadku wystąpienia usterek praca pompy ciepła zostanie zatrzymana, a na wyświetlaczu pojawi się kod usterki, który umożliwia serwisowi szybkie dokonanie naprawy.

Cechy pomp ciepła Comfortline Inverter

 1. Certyfikacja przez TUV Rheinland Pompy Comfortline Inverter posiadaja certyfikaty wydane po badaniach wykonanych przez niemiecką instytucję certyfikacyjną TUV Rheinland oraz w pełni odpowiadają przepisom UE podanymi w normie EN14511.
 2. Niskie koszty eksploatacji przy założeniu A260C/W260C/H80%

2.1 Średni współczynnik efektywności pomp Comfortline Inverter wynosi około COP = 8,9 przy

50% wydajności i COP = 10,4 przy 20% wydajności.
Klasyczne pompy ciepła typu On/Off osiągają w tych warunkach współczynnik efektywności na poziomie COP = 5,0 - czyli prawie o 80% mniejszy.

tabela_wydajności

Po rozpoczęciu sezonu pompa pracuje przez około 5 dni ze 100% wydajnością, aby osią- gnąć zadaną temperaturę wody 260C w basenie. Następnie przez 175 dni pompa pracuje ze średnią wydajnością 50% oraz ze średnim współczynnikiem COP = 8,9 zapewniając utrzy- manie zadanej temperatury wody w basenie. Osiągany współczynnik COP = 8,9 jest prawie o 80% większy od COP klasycznych pomp ciepła typu On/Off.

Normalnie temperatura wody w basenie spada średnio o 0,50C – 1,00C w ciągu doby. Pracu- jąc przy 50% wydajności pompa jest w stanie podgrzać wodę o około 1,50C - 2,20C w ciągu 15 godzin pracy pod warunkiem właściwego doboru pompy do wielkości basenu.

2.1 Średni współczynnik COP = 8,9 w czasie sezonu kpielowego 180 dni przy założeniu A260C/W260C/H80%

basenowe_pompyPciepla_wroclaw_baseny_prywatne

Dla pompy On/Off współczynnik pozostaje stały na poziomie COP = 5,0 w całym okresie 180 dni, natomiast dla pompy Comfortline Inverter po 5 dniach grzania wody (początek sezonu) współczynnik osiąga średnią wartość COP = 8,9

2.2 Średni dzienny pobór mocy w czasie sezonu kąpielowego 180 dni dla pompy o mocy grzewczej 12,5 kW przy założeniu A260C/W260C/H80%

basenowe_pompy_ciepla_wroclaw_baseny_prywatne_serwis

Przez pierwsze 5 dni po rozpoczęciu sezonu kąpielowego pompa Comfortline Inverter pra- cuje ze 100% wydajnością podgrzewając wodę do zadanej temperatury, a przez pozostałe 175 dni pracuje ze średnią wydajnością 50% pokrywając jedynie straty ciepła z mocą pobie- raną o 35% niższą niż moc nominalna. Natomiast pompa typu On/Off pracuje stale z mocą nominalną.

3. Niski poziom głośności (ciśnienia akustycznego)
W pompach Comfortline Inverter zastosowano ciche sprężarki GMCC oraz wentylatory ze stopniowaną prędkością obrotową. Praca urządzenia przy utrzymywaniu zadanej temperatu- ry wody przy wydajności 50% jest około 7 razy bardziej cicha niż klasycznych pomp ciepła typu On/Off.
Na poniższym rysunku podano poziomy głośności generowane przez różne źródła.

pompy_ciepła_tanie_grzanie_baseny_zewnetrzne_baseny wewnetrzne
 1. Sprężarka inwerterowa GMCC W pompach Comfortline Inverter zastosowane zostały sprężarki obrotowe stopniowe firmy GMCC z kilkoma ustalonymi obrotami. Zastosowanie tych sprężarek zapewnia wysoką sprawność i cichą pracę. Ze względu na brak częstych rozruchów i stałą codzienną pracę z niskimi obrotami sprężarki te odznaczają się dużą żywotnością.
 2. Inwerterowy silnik elektryczny wentylatora Do napędu wentylatorów pomp zastosowane zostały silniki inwerterowe stopniowe z kilkoma ustalonymi obrotami. Zapewnia to mniejszy pobór mocy oraz generuje znacznie mniejszy ha- łas.

6. Tytanowy wymiennik ciepła spawany lutem z dodatkiem srebra i pokryty PVC

Wymiennik ciepła wykonany jest z tytanowych spiralnych ru- rek i spawany lutem z dodat- kiem srebra, a następnie pokry- ty PVC co zapewnia dłuższą o 50% żywotność, a także wyż- szą o 50% wydajność w sto- sunku do innych wymienników ciepła.

tytanowy_wymiennik_ciepla_pompy_ciepla
 1. Wyłącznik różnicowo-prdowy Modele pomp BPNP06, BPN08 oraz BPN09 wyposażone zostały w dodatkowy bezpiecznik różnicowo-prądowy na przewodzie za- silającym 230 V.
 2. Skuteczne odmrażanie Skuteczne odmrażanie zapewnia użycie gorącego gazu chłodniczego z wykorzystaniem za- woru 4-drogowego japońskiej firmy Saginomiya.

Dobór pomp ciepła Comfortline Inverter do basenu

Założona objętość wody w basenie: 43 m3
Dla tego basenu można dobrać z tabeli (Dane techniczne) pompy BPN09, BPN13 oraz BPN17.

Producent zaleca, aby zawsze dobierać większy model pompy, czyli co najmniej BPN13.
W takim przypadku pompa będzie pracowała dłużej przy niższych obrotach (wydajności) przynosząc następujące korzyści:

 • znacznie wyższy współczynnik COP i niższe koszty ogrzewania basenu,
 • szybsze ogrzewanie wody,
 • dłuższy czas cichej pracy.Numery katalogowe pomp ciepła Comfortline Inverter
 • BPN06 – pompa ciepła Comfortline Inverter o mocy grzewczej 6,5 kW
 • BPN08 – pompa ciepła Comfortline Inverter o mocy grzewczej 8,0 kW
 • BPN09 – pompa ciepła Comfortline Inverter o mocy grzewczej 9,2 kW
 • BPN13 – pompa ciepła Comfortline Inverter o mocy grzewczej 12,5 kW
 • BPN17 – pompa ciepła Comfortline Inverter o mocy grzewczej 16,5 kW
 • BPN21 – pompa ciepła Comfortline Inverter o mocy grzewczej 20,5 kWMoc grzewczą podano przy A260C/W260C/H80%.Opakowanie Każda pompa ciepła Comfortline Inverter dostarczana jest w kartonie zawierającym:
 • kompletną pompę ciepła,
 • zestaw do usuwania skroplin,
 • wibroizolatory – 4 szt,
 • przykrycie zimowe wykonane z wodoodporngo materiału w kolorze czarnym,

instrukcję obsługi.      

fairland_basenowe_pompy_ciepla_serwis

Dane techniczne

Tabela_pompy_ciepla_dane_techniczne_dobor_parametrów