Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Odpręż się

My zajmiemy się resztą...

Regulatory stacje pomiarowo-kontrolne dla basenów publicznych

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą ofertę stacji pomiarowo-regulacyjnych stosowanych na basenach publicznych. Za basen publiczny uważany jest basen, z którego korzysta więcej niż jedna rodzina. Czyli wszystkie, nawet bardzo małe baseny w hotelach, pensjonatach czy w budynkach mieszkalnych są basenami publicznymi.

Stacje stosowane na basenach publicznych powinny zapewniać pomiar i regulację wartości pH oraz zawartości wolnego chloru w wodzie. Niemiecka norma DIN 19 643 wymaga także, aby takie stacje zapewniały dodatkowo pomiar potencjału utleniająco- redukcyjnego redoks.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że wymagania w/w normy są jedynie zaleceniem, a nie obligatoryjnym obowiązkiem. Także w Polsce brak jest w chwili obecnej przepisów nakazujących stosowanie pomiaru potencjału redoks.

W większości krajów europejskich (Włochy, Francja czy Hiszpania) posiadających ze względu na klimat bardzo dużą ilość basenów zewnętrznych i wewnętrznych, stacje wyposażone w pomiar potencjału redoks stosowane są sporadycznie,

____________________________________________________________________________ 

BAYROL

Film

Serwis_basenu_bayrol_analyt_3_serwis_basenów_regulatorybasenowe

Stacja Analyt 3 służy do ciągłego pomiaru i regulacji wartości pH i zawartości wolnego chloru w wodzie basenowej oraz do pomiaru potencjału redukcyjno-utleniającego redoks itemperatury wody. Stacja nie posiada pomp dozujących.

Analyt 3 spełnia wymagania wielu norm europejskich, w tym niemieckiej normy DIN 19 643.

Stacja ma kompaktową konstrukcję o niewielkich rozmiarach. Elementy składowe stacji zakryte są osłoną zabezpieczającą przed zabrudzeniem i przypadkowym uszkodzeniem jej elementów. Wykonane z akrylu naczynia pomiarowe zostały podświetlone niebieskimi diodami umożliwiającymi łatwą kontrolę przepływu wody przy słabym oświetleniu.

regulaory_basenowe_serwis_basenu_serwis_basenow_bayrol
Ekran dotykowy – Analyt 3 stanowi nową generację urządzeń pomiarowo-regulacyjnych wyposażonych w duży ekran dotykowy, który wraz z logiczną strukturą menu zapewnia prostą i intuicyjną obsługę. Wszystkie wskazania oraz komunikaty są przedstawiane na dużym 5,7” wyświetlaczu w niezwykle przejrzysty sposób.

Lekkie dotknięcie palcem powierzchni ekranu umożliwia dostęp do wszystkich punktów menu i zmianę nastaw.

Każdy punkt menu posiada dołączony tekst pomocy kontekstowej dostępny za pomocą przycisku Help. W większości przypadków tekst pomocy jest wystarczający i sięganie do instrukcji obsługi okazuje się zbędne.

Pozostałe funkcje (Menu, Esc i Home) dostępne są w każdym momencie po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Tryb oszczędnościowy wyłącza wyświetlacz po upływie zaprogramowanego czasu.

Logiczna struktura menu na dwóch poziomach (klienta/użytkownika i serwisu) zapewnia szybką nawigację i intuicyjną obsługę. Po pierwszym włączeniu stacji zostaje uruchomiony punkt menu „Pierwsze uruchamianie”, który umożliwia krok po kroku wprowadzenie parametrów basenu i nastaw regulatora nawet przez niewykwalifikowane osoby. Oba poziomy menu są zabezpieczone hasłami. Menu jest dostępne w 13 językach.

regulaory_basenowe_serwis_basenu_serwis_basenow_bayrol
Dziennik zdarzeń – procesor stacji zapisuje w dzienniku wszystkie istotne zdarzenia, jak włączenie/wyłączenie, kalibracje, alarmy, zmiany parametrów czy resety. Wszystkie zapisy posiadają datę i czas zdarzenia. Dzięki temu możliwa jest analiza przebiegu pracy instalacji basenowej i występujących nieprawidłowości.

Graficzna prezentacja wartości – wszystkie wartości pomiarowe (pH, wolny chlor, redoks i temperatura) mogą być przedstawione w formie graficznej. Grafika uwzględnia również zdarzenia wyjątkowe, jak na przykład alarmy. Możliwe jest pokazanie na ekranie historii z ostatnich trzech miesięcy, jednakże funkcja zoom pozwala na przedstawienie wartości pomiarowych w różnych okresach od jednej godziny do jednego tygodnia. Na ekranie można jednocześnie pokazać kilka wykresów obrazujących wartości pomiarowe.

Sterowanie pompami dozującymi – stacja Analyt 3 umożliwia sterowanie różnymi typami pomp perystaltycznych i membranowych za pomocą sterowania stałego (włącz/wyłącz) lub impulsowego. W tym przypadku maksymalna ilość impulsów pompy (skoków membrany) wynosi 240/min.

Wyłączniki uniwersalne – stacja posiada dwa niezależne wyjścia wyłączników, które umożliwiają po zaprogramowaniu sterowanie czasowe (włączanie/wyłączanie) innych urządzeń, jak na przykład pompy obiegowej wody, pompy koagulanta, oświetlenia czy atrakcji wodnych. Dzięki temu stosowanie dodatkowych sterowników staje się zbędne.

Interfejsy – stacja posiada otwarty interfejs CAN-bus, który umożliwia podłączanie w przyszłości innych urządzeń zgodnych z tym standardem. Stacja posiada również interfejsy RS 232 i RS 485 pozwalające na realizację wielu wariantów sieciowych, jak i na komunikację z PC.

Sondy pomiarowe – stacja wyposażona jest w precyzyjne układy pomiarowe z sondami pomiarowymi pH, wolnego chloru, potencjału redoks i temperatury. Samoczyszcząca sonda wolnego chloru (Cu-Pt) jest bezobsługowa i nie wymaga żadnych czynności obsługowych. Jako opcja może być dostarczona sonda wolnego chloru do wody słonej (Ag-Pt).

Filtr wstępny stosowany jest jako wyposażenie standardowe i gwarantuje przepływ czystej wody przez naczynia pomiarowe pH/redoksu i chloru.

____________________________________________________________________________

EMEC

serwis_basenu_emec_serwis_basenów

Stacja LDPRC służy do pomiaru i regulacji wartości pH i wolnego chloru w wodzie basenowej oraz pomiaru potencjału redukcyjno-utleniającego redoks temperatury wody. Stacja nie posiada pomp dozujących.

LDPRC spełnia wymagania wielu norm europejskich, w tym niemieckiej normy DIN 19 643.

Parametry wody są mierzone przez analogowe układy pomiarowe, a następnie cyfrowo przetwarzane przez mikroprocesor. Pozostałe zadania regulacyjne i monitorujące są także wykonywane przez mikroprocesor.

Stacja posiada duży wyświetlacz LCD z dobrze widocznymi cyframi wartości pomiarowych pH i chloru. Menu regulatora obsługiwane jest za pomocą wciskanego pokrętła i posiada wiele funkcji przydatnych w codziennej eksploatacji, zwłaszcza dla małych, starych bądź nietypowych basenów.

Istnieje możliwość wyboru dwóch rodzajów regulacji proporcjonalnej - długości impulsów dozujących (zmiana czasu włączenia/wyłączenia pomp) oraz częstotliwości impulsów dozujących (zmiana częstotliwości dozowania pomp impulsowych).

W pierwszym przypadku można zastosować pompy o sterowaniu stałym (włącz/wyłącz) perystaltyczne lub membranowe. Przy wyborze regulacji częstotliwościowej można zastosować tylko pompy membranowe o sterowaniu impulsowym.

Ponadto można wybrać tryb regulacji dwupołożeniowej (On/Off) oraz regulacji dwupołożeniowej z programowanym czasem dozowania i postoju pompy. Jest to funkcja bardzo przydatna przy małych bądź nietypowych i trudnych w regulacji obiektach, gdzie dobre wymieszanie wody jest częstym problemem.

Standardowo po wyborze sterowania impulsowego można zastosować jednocześnie dwie pompy do dozowania pH-Minus i pH-Plus. Czasami taki rodzaj dwukierunkowego dozowania korektora pH jest konieczny na niektórych basenach, gdzie odczyn wody jest niestabilny.

Regulator posiada funkcję Stand-By (Pogotowie) umożliwiającą wyłączenie regulatora z pracy przez inne urządzenie, jak na przykład przez czujnik ciśnienia czy pompę obiegową wody. Po przejściu w stan pogotowia funkcje regulacyjne i dozowanie zostają wstrzymane. Jest to konieczne w sytuacji, gdy woda pomiarowa pobierana jest grawitacyjnie z basenu i nawet po wyłączeniu pompy obiegowej następuje przepływ wody przez naczynie pomiarowe. Dopiero sygnał dodatkowej blokady uruchamia funkcję Stand-by i powoduje wyłączenie dozowania.

Elektroda pH i redoks umieszczone są w wykonanym z akrylu naczyniu pomiarowym, w którym znajduje się także kurek i rotametr do regulacji przepływu wody, czujnik przepływu, czujnik temperatury oraz kurek do pobierania próbek wody. Przy braku przepływu wody przez naczynie pomiarowe funkcje regulacyjne i dozowanie zostają zatrzymane.

Sonda chloru umieszczona jest w oddzielnym akrylowym naczyniu pomiarowym i składa się z elektrody platynowej i miedzianej. Zamiast elektrody miedzianej, jako opcja może być dostarczona elektroda srebrna do wody słonej.

Układ pomiaru temperatury wody wyposażony został w czujnik PT100. Dzięki pomiarowi temperatury możliwe jest uaktywnienie kompensacji temperaturowej pomiaru wartości pH.

Stacja dostarczana jest wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi jak elektrody pH, chloru i redoksu, czujniki przepływu i temperatury, roztwory buforowe, płyn do czyszczenia elektrod, ręczny tester pH/Cl, bezpieczniki zapasowe regulatora, zawory kulowe, przewody wody pomiarowej ze złączkami, zawory dozujące i stopowe, przewody dozujące, kołki rozporowe oraz instrukcje obsługi.